นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 560 คน
สถิติเดือนนี้ 18467 คน
สถิติปีนี้ 191119 คน
สถิติทั้งหมด 1097269 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
แผนพัฒนาสามปี
 
แผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อทำการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ   ทั้งนี้  เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความจริง  และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับความสำคัญ  ความเร่งด่วน ความพร้อม  ความคุ้มค่าของโครงการ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กล่าวคือ  โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน   โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท คือ  1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง    2) โครงการ   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่มีระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้  และ    3)  โครงการที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านการมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและอำเภอเพื่อให้กระบวนการพัฒนาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.  การเตรียมการจัดทำแผน
1.1  งานนโยบายและแผน   สำนักปลัดเทศบาล  เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป และดำเนินการเสนอโครงการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะดำเนินการ  ในห้วงปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557  ผ่านปลัดเทศบาลตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ   ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน
1.2  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว  ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมตำบลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้งกำหนดโครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
2.4  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดำเนินการ  โดยพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา พิจารณานำโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ของเทศบาล ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ซึ่งจะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อย  3 ประเภท  ได้แก่   โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลจะดำเนินการเอง   โครงการที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ  และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทาง การพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม     ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล  ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กร  เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  ได้
3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา และการตัดสินใจเลือก แนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี   

4.  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
4.1  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่สอดคล้องกับ    แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.2  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางการคัดเลือก  โดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซึ่งจะต้องพิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบ  พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดำเนินงาน และในด้านของผลการดำเนินการ  เพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจำเป็นเร่งด่วน   จากขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น  และจากความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการ

5.  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณและที่มา  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี   เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

6.  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
6.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6 ส่วน  ดังนี้
    ส่วนที่  1  บทนำ
    ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่วนที่  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีทีผ่านมา
    ส่วนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
    ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา
    ส่วนที่  6  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมตำบล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
6.3  เมื่อปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีแล้ว นำร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อพิจารณา

7.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
7.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
7.2  เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเรียบร้อยแล้ว แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7.3  ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

1.  เทศบาลเมืองแม่โจ้มีแผนพัฒนาสามปี เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว
2.  ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ