นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 58 คน
สถิติวันนี้ 199 คน
สถิติเดือนนี้ 11402 คน
สถิติปีนี้ 29100 คน
สถิติทั้งหมด 935249 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
 

อัตรากำลังและบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้

            เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น  190 คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อไปนี้

 

หน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวมพนักงานจ้าง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

19

11

7

4

2

1

1

4

12

5

7

8

25

11

8

65

-

-

-

-

39

18

13

63

รวม

41

8

32

109


190

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)