นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 182 คน
สถิติเดือนนี้ 11385 คน
สถิติปีนี้ 29083 คน
สถิติทั้งหมด 935232 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
 
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆของเทศบาลเมืองแม่โจ้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ ชำระภาษี ภายใน 30 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

2.ภาษีป้าย
กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน  มกราคม – มีนาคม ของทุกปี  เเละ  ชำระภาษีภายใน 15 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

3.ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี

โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

“เงินภาษีของท่านทุกบาทมีค่า  โปรดช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น”