นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 842 คน
สถิติเดือนนี้ 18954 คน
สถิติปีนี้ 221277 คน
สถิติทั้งหมด 1127426 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี [23 มี.ค. 61]

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี
นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและทำการสั่นกระดิ่งยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ปัณณทัต บุญอินทร์ รองอัยการจังหวังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2545 พร้อมด้วย นายพลภัร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรวในครอบครัว พ.ศ.2550 
ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ข้าราชการ และพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก