นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 799 คน
สถิติเดือนนี้ 18911 คน
สถิติปีนี้ 221234 คน
สถิติทั้งหมด 1127383 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

โครงการผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและชุมชน [26 มี.ค. 61]

โครงการผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและชุมชน 
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
ซึ่งในภาคเช้าได้ทำกิจกรรมนันทนาการและรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องสุขภาพในวัยรุ่น โดยนายณัฐพล กฎชาญเจริญ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ และภาคบ่ายได้ทำกิจกรรม Walk Rally ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ โดยมีน้องๆ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก