นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 81 คน
สถิติวันนี้ 617 คน
สถิติเดือนนี้ 18524 คน
สถิติปีนี้ 191176 คน
สถิติทั้งหมด 1097325 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมใจระดมเงินทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว [02 ส.ค. 61]

ชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมใจระดมเงินทุน ได้จำนวน 65,744 บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้อยแตกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นเหตุให้พี่น้องชาวลาวได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และจะนำไเงินที่ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศลาวต่อไป