นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 848 คน
สถิติเดือนนี้ 18960 คน
สถิติปีนี้ 221283 คน
สถิติทั้งหมด 1127432 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ [15 ส.ค. 61]

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) ได้แก่ นายฮิว เดลานี หัวหน้าแผนกการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นายพาโบล แสตนเบอรี่ ที่ปรึกษาอาวุโส องค์การยูนิเซฟ ภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก นางสาวธนพร พีระเภท เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัย นางสาวคัทนีย์ แก้วมณี ที่ปรึกษาเด็กปฐมวัยองค์การยูนิเซฟ นายวีระชาติ ทศรัตน์ ที่ปรึกษาด้านเด็กปฐมวัยองค์การยูนิเซฟ และนางสาวช่อทิพย์ ศรีรัตน์ ที่ปรึกษาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่