นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 57 คน
สถิติวันนี้ 226 คน
สถิติเดือนนี้ 14667 คน
สถิติปีนี้ 134884 คน
สถิติทั้งหมด 1041033 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ร่วมเปิดโครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือน หรือโครงการแยก แลก ยิ้ม [13 มิ.ย. 60]

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมเปิดโครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือน หรือโครงการแยก แลก ยิ้ม โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชาวชุมชนได้นำองค์ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ที่ยอยสลายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีขยะอินทรีย์ในในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด จึงดำเนินการจัดการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

จากนั้นได้ลงพื้นที่ลงชุมชนแพะป่าห้า ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือนตามโครงการแม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชน สะอาด ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9และได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ หรือซีโร่เวสต์ระดับประเทศในปี2558 และรางวัลด้านจัดการสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายการ ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้ยังได้นำร่องการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ในชุมชนได้ทุกชุมชนและมั่นใจว่าจะสามารถลดปริมาณขยะได้ทั้งเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ภายในสิ้นปีนี้