เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นายสมพร กันธา.

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้.
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายสายัหต์ สมอ.

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางรสสุคนธ์ จินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

นายธงชัย บัวงาม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายสมพร กันธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

พนักงานจ้าง

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

พนักงานจ้าง