เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 401

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวยศยา ราชกรม

สถาปนิกปฏิบัติการ

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐอร แก้วมาลา

พนักงานจ้าง

งานควบคุมอาคาร

นางสาวยศยา ราชกรม

สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

พนักงานจ้าง

งานบริหารงานทั่วไป

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชนันพัทธ์ ฟองคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฎฐ์ณิชชา ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

รก. หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายช่างโยธาอาวุโส

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

นายธวัชชัย จอมงาม

พนักงานจ้าง

งานสาธารณูปโภค

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เสวยราช

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอนุวัตร กองคำ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

นายพัชรพล คำตัน

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)