เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายตรวจ เขตที่ 1

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายตรวจ เขตที่ 2

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายตรวจ เขตที่ 3

งานธุรการ งานขออนุญาตก่อสร้าง, โรงงาน, น้ำบาดาล, พลังงานเชื้อเพลิง

นางสาวปรารถนา มูลสี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ ฟองคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยา ตาคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

พนักงานจ้าง

นางโสพิณ กัลยา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางสาวณัฐอร แก้วมาลา

พนักงานจ้าง

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

พนักงานจ้าง

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่าง(ไฟฟ้า)

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยช่าง(ไฟฟ้า)

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง

นายพัชรพล คำตัน

คนงานประจำรถขยะ
(ช่วยงานกองช่าง)

นายเกรียงไกร เสวยราช

ผู้ช่วยช่าง

นายอนุวัตร กองคำ

ผู้ช่วยช่าง

นายธวัชชัย จอมงาม

พนักงานจ้าง