เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 404

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานวิศวกรรมโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เสวยราช

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

งานสำรวจ และออกแบบ

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวปรีญานุช มัยมณี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฤทธิไกร วงหาญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมงคล ดาวเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ เดชบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานควบคุมอาคาร

ว่าง

สถาปนิก

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย จอมงาม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียรติชัย นิวรัตน์

นางสาวนิตยา อภิวงค์

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

รักษาการณ์แทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างาน

นางสาวชนิรัตน์ ปะปานา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอาทิตย์ บุญเลา

ช่างก่อสร้าง

นายอนุวัตร กองคำ

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนวัช สงวน

ช่างก่อสร้าง

นางรำพึง หมุนปัน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนคร กองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจักราวุธ ชมภูจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมัณฑนา ทิพย์จักร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยวัฒน์ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

นางวสาวชนันพัทธ์ ฟองตำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนันชัย บุญน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรันดร์ แสนบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป