เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานแผนงานและโครงการ

นางสาวณัฐพร ตนภู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพัชราพรรณ ศรีสกลวัฒน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุวนันท์ มิตรขุนทด

พนักงานจ้างทั่วไป

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิราพร ศรีสุขใส

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

งานบริหารการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (แม่เตาไห)

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เตาไห
(ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นายนราวิชญ์ แปงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกมล ศรีละพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปราณี ไชยมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมพ์ชนก ปราณสิริรังษี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงฤทัย ดวงบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ทุ่งป่าเก็ด)

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งป่าเก็ด
(ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

นางวนิดา ประราศรี

ครู

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัฐธวรรณ แก้ววรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งรัศมี ชัยภูมิ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป