เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 111

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่.ร.ต.หญิงขนิษฐา ปัญญารัต

พนักงานจ้าง

ฝ่ายงานงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุวรัตน์ ศรีจรูญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชุมภู

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวพิมพา โกมิตร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

พนักงานจ้าง

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวกัญญามาศ บุญยืน

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางลักษมี ทิศยาณะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายกิตติชัย คำแก้ว

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย