เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา กุญชร

พนักงานจ้าง

-

-

-
-

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวนุศรา กาบใบ

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้าง

นางสาวพิมพา โกมิตร์

พนักงานจ้าง

นางพงษ์ศักดิ์ จินดา

พนักงานจ้าง

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายกิตติชัย คำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสงกรานต์ เป็กคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายยุทธภูมิ จอกแสง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย