เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 306

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา กุญชร

พนักงานจ้าง

ว่าที่.ร.ต.หญิงขนิษฐา ปัญญารัต

พนักงานจ้าง

ฝ่ายงานงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ว่าง

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิมพา โกมิตร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

พนักงานจ้าง

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายกิตติชัย คำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย