เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 302

นายธงชัย อัปการัตน์

นายธงชัย อัปการัตน์

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 203

นายทวีพจน์ เติมทรัพย์ทวี

นายทวีพจน์ เติมทรัพย์ทวี

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 053-498621 ต่อ 605

นางสาวอรสา ยาวิปา

นางสาวอรสา ยาวิปา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักปลัด


นายสมชัย เถกิงผล

นายสมชัย เถกิงผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 207

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางสาวพนิดา จันสุภา

นางสาวพนิดา จันสุภา

พนักงานจ้าง

นายจิณณวัตร ทาริเดช

นายจิณณวัตร ทาริเดช

พนักงานจ้าง

นางกมรา จอมเดช

นางกมรา จอมเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาชุมชน

นายธนะชัย เชื้อต่าย

นายธนะชัย เชื้อต่าย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์รัตน์ กีไสยธน

นางสาวพิมพ์รัตน์ กีไสยธน

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรชำนาญการ

งานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวิเชียร จันทร์ศรี

นายวิเชียร จันทร์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานิต กันธา

นายมานิต กันธา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันจ่าอากาศเอก พรเพชร หงษาวง

พันจ่าอากาศเอก พรเพชร หงษาวง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบัณฑิต ธรรมธิ

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานดับเพลิง

นายธวัช อินทรเนตร

นายธวัช อินทรเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน กันธา

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้าง

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


(ช่วยงานป้องกันฯ)

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์

นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหิรัน ปาคำวัง

นายหิรัน ปาคำวัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมนทกานต์ ซ้อนฝั้น

นางสาวมนทกานต์ ซ้อนฝั้น

พนักงานจ้าง

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณรงค์วิทย์ บัวพรหม

นายณรงค์วิทย์ บัวพรหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

นายภราดร โอฬารจันทโรทัย

นายภราดร โอฬารจันทโรทัย

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนภา แสนเกรียง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนภา แสนเกรียง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชิติพัทธ์ จันชะนะกิจ

นายชิติพัทธ์ จันชะนะกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานธุรการ

นายเฟื่องยศ ศรีพิพัฒน์

นายเฟื่องยศ ศรีพิพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานพัสดุ

นางสาวสาริกา ตามูลเรือน

นางสาวสาริกา ตามูลเรือน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางศศิวิมล คุณยศยิ่ง

นางศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เลขาหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

แม่บ้านสำนักงาน

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางใกล้รุ่ง สุทธิรังษี

นางใกล้รุ่ง สุทธิรังษี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางผ่องพรรณ ธิปัน

นางผ่องพรรณ ธิปัน

พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง


นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์

นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 102

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายสายันต์ สมอ

นายสายันต์ สมอ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางรสสุคนธ์ จินดา

นางรสสุคนธ์ จินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

นายธงชัย บัวงาม

นายธงชัย บัวงาม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ธุรการ

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายสมพร กันธา

นายสมพร กันธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายธรรมกร ภูมิทอง

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 1

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 1

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 2

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 2

นายเกียรติศักดิ์ กันธา

นายเกียรติศักดิ์ กันธา

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 3

นายกรณ์กวินท์ อินทอง

นายกรณ์กวินท์ อินทอง

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 3

กองช่าง


นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 401

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายตรวจ เขตที่ 1

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายตรวจ เขตที่ 2

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายตรวจ เขตที่ 3

งานธุรการ งานขออนุญาตก่อสร้าง, โรงงาน, น้ำบาดาล, พลังงานเชื้อเพลิง

นางสาวปรารถนา มูลสี

นางสาวปรารถนา มูลสี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ ฟองคำ

นางสาวชนากานต์ ฟองคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยา ตาคำ

นางสาวกัลยา ตาคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

พนักงานจ้าง

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางสาวณัฐอร แก้วมาลา

นางสาวณัฐอร แก้วมาลา

พนักงานจ้าง

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

พนักงานจ้าง

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่าง(ไฟฟ้า)

นายเอกชัย คำอุดหนุน

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยช่าง(ไฟฟ้า)

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นายวัยวิทย์ วาวงค์

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายอาทิตย์ บุญเลา

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง

นายพัชรพล คำตัน

นายพัชรพล คำตัน

คนงานประจำรถขยะ


(ช่วยงานกองช่าง)

นายเกรียงไกร เสวยราช

นายเกรียงไกร เสวยราช

ผู้ช่วยช่าง

นายอนุวัตร กองคำ

นายอนุวัตร กองคำ

ผู้ช่วยช่าง

นายธวัชชัย จอมงาม

นายธวัชชัย จอมงาม

พนักงานจ้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายถาวร จองส่างปัน

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 306

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา กุญชร

นางสาวปวีณา กุญชร

พนักงานจ้าง

ว่าที่.ร.ต.หญิงขนิษฐา ปัญญารัต

ว่าที่.ร.ต.หญิงขนิษฐา ปัญญารัต

พนักงานจ้าง

ฝ่ายงานงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนงเยาว์ สระป้อมแก้ว

นางสาวนงเยาว์ สระป้อมแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวอัณณ์ณิชา พลรัตนพัฒน์

นางสาวอัณณ์ณิชา พลรัตนพัฒน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายพิชัย พวงเสน

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรเดช ตันตี

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิมพา โกมิตร์

นางสาวพิมพา โกมิตร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางพงษ์ศักดิ์ จินดา

นางพงษ์ศักดิ์ จินดา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

พนักงานจ้าง

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายกิตติชัย คำแก้ว

นายกิตติชัย คำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

กองการศึกษา


นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 053-498621 ต่อ 301

นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์

นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศุภฤกษ์ ไชยยะ

นายศุภฤกษ์ ไชยยะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายราชัน ศรีติ๊บ

นายราชัน ศรีติ๊บ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์เตาไห)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์เตาไห)

นางสาวณัฐธิตา มามี

นางสาวณัฐธิตา มามี

ครู ค.ศ.1

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

คนงานทั่วไป

นางสาวลัดดาวัลย์ นิลคง

นางสาวลัดดาวัลย์ นิลคง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางปราณี ไชยมงคล

นางปราณี ไชยมงคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางวนิดา ประราศรี

นางวนิดา ประราศรี

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลพร คำซาว

นางวิไลพร คำซาว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป