เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

นายธงชัย อัปการัตน์

นายธงชัย อัปการัตน์

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี

นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

สำนักปลัด


นายศิลป์ คิดชัย

นายศิลป์ คิดชัย

หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ สิทธิกัน

นางพัชรินทร์ สิทธิกัน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานทะเบียนและบัตร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางสาวพนิดา จันสุภา

นางสาวพนิดา จันสุภา

พนักงานจ้าง

งานพัฒนาชุมชน

นางนงคราญ กาวิโล

นางนงคราญ กาวิโล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

นางสาวเอื้องฟ้า หล้าจันทร์

นางสาวเอื้องฟ้า หล้าจันทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชิดชนก ขำวงษ์

นางสาวชิดชนก ขำวงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอรพรรณ กิรติธนาภรณ์

นางสาวอรพรรณ กิรติธนาภรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวิเชียร จันทร์ศรี

นายวิเชียร จันทร์ศรี

พนักงานขับรถ

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพงศธร ชิดนอก

นายพงศธร ชิดนอก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานิต กันธา

นายมานิต กันธา

พนักงานจ้าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมพงษ์ วงค์วิลาศ

นายสมพงษ์ วงค์วิลาศ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบัณฑิต ธรรมธิ

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัช อินทรเนตร

นายธวัช อินทรเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน กันธา

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้าง

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าง

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหิรัน ปาคำวัง

นายหิรัน ปาคำวัง

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชนนิพัทธ์ พฤกษ์ทยานนท์

นางสาวชนนิพัทธ์ พฤกษ์ทยานนท์

พนักงานจ้าง

นางสาวสุธิพร หลีจาง

นางสาวสุธิพร หลีจาง

พนักงานจ้าง

งานประชาสัมพันธ์

นางชญาดา ไชยศิลป์

นางชญาดา ไชยศิลป์

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

นางอำพรรณ แซ่น้อย

นางอำพรรณ แซ่น้อย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางศศิวมล คุณยศยิ่ง

นางศศิวมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานพัสดุ

นางสาวสาริกา ตามูลเรือน

นางสาวสาริกา ตามูลเรือน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานการศึกษา

นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์

นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวณัฐธิตา มามี

นางสาวณัฐธิตา มามี

ครู ค.ศ.1

นางวนิดา ประราศรี

นางวนิดา ประราศรี

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์เตาไห)

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลพร คำซาว

นางวิไลพร คำซาว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุปราณี ฟองอ่อน

นางสาวสุปราณี ฟองอ่อน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวลัดดาวัลย์ นิลคง

นางสาวลัดดาวัลย์ นิลคง

พนักงานจ้าง

นางปราณี ไชยมงคล

นางปราณี ไชยมงคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เลขาหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสิมา ถนอมบุญ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสิมา ถนอมบุญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนภา แสนเกรียง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนภา แสนเกรียง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสาธิต ประดิษฐวนิช

นายสาธิต ประดิษฐวนิช

พนักงานจ้างทั่วไป

แม่บ้านสำนักงาน

กองคลัง


นางบัวฝ้าย ตันคำปวน

นางบัวฝ้าย ตันคำปวน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาววิสุดา ใคร้ก้ำ

นางสาววิสุดา ใคร้ก้ำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

นายธงชัย บัวงาม

นายธงชัย บัวงาม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายสมพร กันธา

นายสมพร กันธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายธรรมกร ภูมิทอง

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

พนักงานจ้าง

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

พนักงานจ้าง

กองช่าง


นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานควบคุมอาคาร

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายตรวจ เขตที่ 1

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายตรวจ เขตที่ 2

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายตรวจ เขตที่ 3

งานธุรการ งานขออนุญาตก่อสร้าง, โรงงาน, น้ำบาดาล, พลังงานเชื้อเพลิง

นางสาวปรารถนา มูลสี

นางสาวปรารถนา มูลสี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยา ตาคำ

นางสาวกัลยา ตาคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

พนักงานจ้าง

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเอกชัย คำอุดหนุน

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นายวัยวิทย์ วาวงค์

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายอาทิตย์ บุญเลา

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง

นายพัชรพล คำตัน

นายพัชรพล คำตัน

ผู้ช่วยช่าง

นายเกรียงไกร เสวยราช

นายเกรียงไกร เสวยราช

ผู้ช่วยช่าง

นายอนุวัตร กองคำ

นายอนุวัตร กองคำ

คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายถาวร จองส่างปัน

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา กุญชร

นางสาวปวีณา กุญชร

พนักงานจ้าง

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสุภาภรณ์ ทริยะ

นางสุภาภรณ์ ทริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวนุศรา กาบใบ

นางสาวนุศรา กาบใบ

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายพิชัย พวงเสน

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

นายโสภณ ตุ่มคำ

นายโสภณ ตุ่มคำ

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรเดช ตันตี

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้าง

นางสาวพิมพา โกมิตร

นางสาวพิมพา โกมิตร

พนักงานจ้าง

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายกิตติชัย คำแก้ว

นายกิตติชัย คำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสงกรานต์ เป็กคำ

นายสงกรานต์ เป็กคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายยุทธภูมิ จอกแสง

นายยุทธภูมิ จอกแสง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก