ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

นโยบายผู้บริหาร

นายประหยัด  ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เสนอต่อ สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่  18  มิถุนายน  2564 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

          ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ทศ วรรคแรก ที่ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่ง หน้าที่นั้น ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

          ดังนั้นในการเข้ารับตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สี่ปี กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ไว้ ๓ ลักษณะงานดังนี้

๑.     งานใหม่ หมายถึง งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการมาก่อน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

๒.     งานเก่า หมายถึงงานที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ทำได้ดีอยู่แล้ว และจะต้องดำเนินการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

๓.     งานพัฒนา  หมายถึง การรวมพลังทุกด้านเพื่อการพัฒนา โดยอาศัยศักยภาพทุนที่เทศบาลมีอยู่ ทั้งในและนอก ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ควบคู่ไปกับการเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองแม่โจ้ไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย  น่าท่องเที่ยว น่าศึกษา และน่าลงทุน ให้เป็นท้องถิ่นที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น มีการจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย และป้องกันภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าสนใจ หน่วยงานอื่นๆ อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน  เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นเมืองที่มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีการบริหารงานเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ ได้แก่ ระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้งการศึกษาพิเศษ ภายใต้การจัดการศึกษาแนวใหม่ เน้นการปฏิบัติจริงและภายใต้ความร่วมมือการทำงานแบบบูรณาการ

ให้เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา  ให้ประชาชน ชุมชน มีความรักและความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้แนวคิด “บวร” คือ บ้าน-วัด-โรงเรียนมาใช้

ให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นเมืองที่มีระบบสังคมที่เข้มแข็ง สร้างจิตสำนึก  และมีกลไกในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ชุมชน ประชาชน หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ เทศบาลเป็นของทุกคน”   มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีในชุมชน ไม่นำการเมืองมายุ่งเกี่ยวจนเกิดความแตกแยก

          การบริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในช่วงเวลาสี่ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร จะยึดหลัก     ประการ ได้แก่

ประการที่ ๑

ยึดมั่นและส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข สร้างการมีจิตสำนึกและความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  ส่งเสริมการเลือกตั้งในเทศบาลเมืองแม่โจ้ในทุกเรื่อง ทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ต่อต้านการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

ประการที่ ๒ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ส่งเสริมระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาล มาใช้ และถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ประการที่ ๓

ส่งเสริมความสามัคคี ทั้งในองค์กรและในชุมชน ไม่แบ่งพวก ไม่แยกฝ่าย ไม่แบ่งแยกชาวบ้าน ไม่นำการเมืองเข้ามาในเทศบาลจนเกิดความแตกแยก บูรณาการการทำงานโดยใช้เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคีพัฒนาต่าง ๆ  ในลักษณะประชาคม ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ  เพื่อให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

          ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ    การบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะสามารถบรรลุ สำเร็จตามเป้าหมาย และหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนด เป็นนโยบายในการบริหาร ซึ่งครอบคลุม เรื่องต่าง ๆ   ด้าน ดังนี้

๑.    นโยบายเร่งด่วน มี ๓ เรื่องได้แก่

๑.๑   สร้างทีมทำงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ มีความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะในการรับใช้ประชาชน เน้นให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าขององค์กร และคุณค่าของการทำงานร่วมกัน โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้จะต้องเป็นองค์กรที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการ ร่วมกันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานในองค์กร ซึ่งจะทำให้งานของเทศบาลเกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งผลประโยชน์จะเกิดกับประชาชนและเทศบาลโดยรวม   และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธา และไว้วางใจในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้

๑.๒  แก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งความแตกแยกของประชาชน ในชุมชน อันเนื่องมาจากสาเหตุด้านการเมืองท้องถิ่น ให้ประชาชนรู้รัก สามัคคี ให้โอกาส รู้แพ้ รู้ชนะและให้อภัยซึ่งกันและกัน  รวมพลังสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๑.๓ เร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน ได้แก่ การก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับ หมู่ ๑๒ บ้านแม่โจ้ใหม่ หมู่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ และ หมู่ ๑๓ บ้านพัฒนาทรายแก้ว  รวมทั้ง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ต่าง ๆ รางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ได้ผ่านการประชาคมจากประชาชน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี มาแล้ว แต่ยังตกค้างมาหลายปียังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การจัดการขยะแบบถูกวิธีและปัญหาการจัดระบบการจราจร

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนเข้มแข็ง

๒.๑  การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งที่มีอยู่เดิม สนับสนุนในการสร้าง พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ได้แก่การไหว้พระเก้าวัดในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อุทยานนรกสวรรค์ และลานประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่ ของวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม จัดงานประเพณีเดือนสิบสองเป็งให้เป็นเทศกาลการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ประสานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง และวัดดอยแท่นพระผาหลวง ฯลฯ ในเขตของเทศบาลตำบลป่าไผ่ และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นต้น

๒.๒ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ยกระดับและปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ร้องขี้ทูต ( เดิม ) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สวนสาธารณะ “สวนสวรรค์ เมืองแม่โจ้” และยกระดับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงครอบครัวและสุขภาพ รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาริมลำน้ำแม่คาว ให้สะอาด น้ำใส    ร่มรื่น สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและ จัดกิจกรรมของคนในชุมชน

๒.๓ การสร้างตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแม่โจ้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชน ยกระดับให้เป็นของดีเมืองแม่โจ้ เริ่มจาก ๑ ชุมชน ๑ ผลิตภัณฑ์ OCOP ( One community One Product ) ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อเป็นของฝากจากเมืองแม่โจ้ ซึ่งจะส่งผลในการสร้างแรงกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้มาขอศึกษาดูงาน  มาเยี่ยมชม และนักท่องเที่ยวทั่วไป  รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างเครือข่าย ในลักษณะที่เป็นการหนุนเสริมและ  สร้างส่วนแบ่งการตลาดร่วมกัน  เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

๒.๔ สร้างเมืองแม่โจ้ให้เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมล้านนา  ใช้จุดเด่นของ เมืองแม่โจ้ ในความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ล้านนา  ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ด้วยเอกลักษณ์ด้านภาษา ( คำเมือง ) การแต่งกาย กริยามารยาท อาหารเหนือ (ของกิ๋นบ้านเฮา) อนุรักษ์และส่งเสริม การจัดเลี้ยงแบบขันโตก  การแสดงล้านนา ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน    

๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และยกระดับอาชีพของประชาชน ทั่วไป และการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง กองทุนอาชีพต่าง ๆ โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานกลุ่มฯต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสการมีงานทำในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

๒.๖ สร้างพื้นที่การซื้อขาย ผ่าน แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ  ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ สำหรับการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์  และมีมาตรการส่งเสริมการขายที่จูงใจสำหรับ ผู้ซื้อ เพื่อสนับสนุนประชาชนและสถานประกอบการทุกกลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะมีบทบาททั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้า  และศูนย์อบรม ออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ

๒.๗  ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้ประชาชน ยกระดับตลาดเช้า ตลาดชุมชนวัดแม่แก้ดน้อย ให้เป็นตลาดตลอดวัน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เป็นตลาดขายส่งสินค้า พืชผลทางการเกษตร และ มีการขยายตัวโดยการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งของตลาดชุมชนวัดแม่แก้ดน้อย ให้เป็นตลาดอินทรีย์โดยเฉพาะให้เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองแม่โจ้

๒.๘ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยการนำเทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่ และเชื่อมโยงองค์ความรู้และการทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓.  นโยบายด้านสาธารณะสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙  หรือ โรคโควิด ๑๙ นั้น  ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมกับการประกอบการของธุรกิจ สถานประกอบการ ในหลายภาคส่วน ต้องหยุดชะงักหรือเลิกกิจการไป ทำให้ธุรกิจด้านการบริการ ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้มีรายได้ลดลง จึงถือเป็นบทบาทสำคัญของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่จะต้องประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว เช่นการทำความสะอาด ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การตรวจคัดกรองให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน รวมถึงการบรรเทา กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งที่ต้องดำเนินการเองและประสานกับโรงพยาบาลสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ที่ว่าการอำเภอสันทราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เมืองแม่โจ้ให้ได้

๓.๒ ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นเมืองแห่งการแบ่งปันและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลโดยเสมอภาค ทุกชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมค่านิยม ให้ชุมชนมีการแบ่งปัน มีความรัก ความสามัคคีในชุมชน    

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และศูนย์ชราบาลวัดห้วยเกี๋ยง ส่งเสริมและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรการในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล ตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับทุกคน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการทำงาน และงานด้านบริการ ส่งเสริมให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร ให้เป็นกลไกหลักในการดูแลพื้นที่ และเป็นสถาบันด้านบริการด้านสาธารณะสุขที่ประชาชนทุกคนสามารถพึ่งพาและไว้วางใจได้

๓.๔ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ทางด้าน  การดูแลสุขภาพของประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และบัตรประกันสุขภาพ รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม เป็นธรรม

๓.๕ พัฒนาปรับปรุง ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและลดปัญหาด้านการสูญเสีย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยทันท่วงที

๓.๖ ทำงานร่วมกับประธานชุมชนทุกแห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร โรงพยาบาลสันทราย อสม. ในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก การใช้สมุนไพร รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ประชาชน สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้รับการดูแลด้านสุขภาพถ้วนหน้า จัดการปัญหาพื้นที่ ให้เป็นสังคมที่ลด ละ เลิก อบายมุข และยาเสพติดในชุมชน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าอาศัย มีระบบสาธารณูปโภค ให้ครบถ้วน ปลอดภัย

๓.๗ การจัดระเบียบและพัฒนาตลาดสด ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด ถูกสุขลักษณะ และถูกสุขอนามัย ไม่ส่งผลต่อการสร้างมลภาวะและสุขภาวะของประชาชน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน  เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ รวมตลอดไปจนถึงการสร้างมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค

๓.๘ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคประชาสังคม ในการตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปัญหา  รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับให้ชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการตนเอง ทั้งเรื่องการจัดการปัญหา การจัดระเบียบในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้และความเป็นเจ้าของปัญหา ที่จะนำมาบริหารร่วมกับองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๙ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดให้มีลานกีฬาในชุมชน เพื่อการออกกำลังกายของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นที่หลากหลาย กิจกรรมดนตรี ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล และศิลปะการแสดงต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  เพื่อ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

๔.    นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำแผนป้องกันสาธารณภัยอย่าง เป็นระบบและเป็นแผนเชิงรุก  ที่เป็นได้ทั้งแผนมาตรการป้องกัน แผนปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นแผนที่มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และให้สามารถเข้าเผชิญเหตุได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ

๔.๒  จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัย จัดระบบป้องกันภัยในเทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือน ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ เช่นการติดตั้ง กล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูง และมีศูนย์ ควบคุมและสั่งการ ที่มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการเฝ้าระวังและระงับเหตุ รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือป้องกันตนเองได้ ในเบื้องต้น

๔.๓ แสวงหาพันธมิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรสาธารณะกุศลและภาคีอื่น ๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  ที่อยู่บนฐานสนับสนุนกันและกัน ในรูปแบบของภาคีเครือข่าย การสนธิกำลังและการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ

๔.๔ จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยคดีความ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ลดปัญหาการฟ้องร้องคดีในชุมชน และช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำในด้านคดีความให้กับประชาชน 

๕. นโยบายด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

๕.๑ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก่อนเข้าสู่วัยเรียน  โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริงบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กแต่ละคน การสร้างทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาสมอง ไปสู่การสร้างจินตนาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทุกสังกัด เพื่อส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และนำเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ให้กับเยาวชนและนักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัด และประชาชน บุคลากร ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถพัฒนาการศึกษาในเชิงบูรณาการ และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโลกยุค ๔.๐ รวมทั้งนำข้อมูลทางวิชาการ  การวิจัย นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น   ตามเป้าหมายในการพัฒนาเมืองแม่โจ้ให้เป็นเมือง อัจฉริยะในอนาคตต่อไป

๕.๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะครู บุคลากรทางการศึกษาให้ยึดและประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา ดนตรี นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ด้านกีฬา ดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆนี้ พัฒนาเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ

๕.๕ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ตาม อัตลักษณ์และคงความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไว้ ความเป็นล้านนาไทย ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน มีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลวันปล่อยผี ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  เป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศาสนา วัฒนธ

แชร์ให้เพื่อน: