ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

นโยบายผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายปิยะศักดิ์  ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

    ตามที่กระผม นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่  / 2556 เมื่อวันที่  มีนาคม 2556 ประกอบกับเพื่อถือปฏิบัติตามความในมาตรา 48  ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดไว้ว่าก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

    ในโอกาสนี้ กระผมนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซี่งนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุขและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  การยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย  นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้เจริญก้าวหน้าตามนโยบายทั้งหมด 14 ด้าน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ขอมุ่งมั่นพัฒนาเมืองแม่โจ้ให้เป็นเมืองต้นแบบ” ดังนี้


1. นโยบายให้เป็นเมืองสะอาด
โดยมุ่งเน้นให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และมีความสุขเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากมลภาวะเป็นพิษ ด้วยการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้สวย สดใสอย่างสม่ำเสมอ
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
1.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
1.2 การกวาดล้างทำความสะอาดถนนทุกสายในพื้นที่
1.3 การจัดให้มีผู้พิทักษ์ความสะอาดเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน
1.4 การจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะและเศษใบไม้ กิ่งไม้ เพื่อนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ในชุมชน
1.5 การจัดให้มีบริการดูดสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม

2. นโยบายให้เป็นเมืองปลอดภัย
ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งในด้านการสัญจรและการป้องกันบรรเทาปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันบ้านเมืองมีการเจริญเติบโตขยายตัวเป็นชุมชนที่หนาแน่นต่อเนื่องไปในอนาคต
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
2.1 การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกที่สำคัญอย่างเหมาะสม
2.2 การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมในทุกชุมชน เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การปรับปรุงถนนทุกสายให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งขยายท่อระบายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร
2.4 การติดตั้งระบบไฟแสงสว่างในถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
2.5 การเร่งรัดผลักดันประสานงานเพื่อให้จัดตั้งสถานีตำรวจส่วนแยก เพื่อช่วยเฝ้าระวังตรวจตราด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน

3. นโยบายให้เป็นเมืองสุขภาพดีและการกีฬา
เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ประชาชนย่อมต้องมีสุขภาพจิตและร่างการที่ดีและแข็งแรง มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี นำสู่สังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันกัน
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
3.1 การส่งเสริมการกีฬาแบบครบวงจร อาทิ จัดตั้งชมรมหรือสโมสรการออกกำลังกายประเภทต่างๆ เช่น ชมรมกีฬาเปตอง ชมรมจักรยาน และสโมสรฟุตบอลเยาวชน เป็นต้น
3.2 การจัดหาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การออกกำลังกายให้ทุกชุมชน
3.3 การส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
3.4 การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารและการสุขาภิบาล
3.5 การจัดให้มีตู้ยาสามัญประจำทุกชุมชน
3.6 การกำหนดให้สถานประกอบการร้านอาหารที่สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย
3.7 การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ อ.ส.ม.
3.8 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนเพื่อคัดกรองและป้องกันโรค เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป็นต้น
3.9 การจัดให้มีโครงการ 1 พยาบาล 1 ชุมชน

4. นโยบายให้เป็นเมืองสีเขียว
การส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ปลอดจากมลพิษ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้   ได้แก่
4.1  การปรับปรุงและสร้างเสริมภูมิทัศน์เติมพื้นที่
4.2  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อลดมลภาวะอากาศเป็นพิษและลดปัญหาโลกร้อน

5. นโยบายให้เป็นเมืองสวัสดิการ
ด้วยการให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตลอดจนผู้เจ็บป่วย
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
5.1 การให้บริการรับส่งผู้เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  ด้วยรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล
5.2 การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดตั้งเป็นธนาคารสุขภาพ
5.3 การให้บริการอำนวยความสะดวก นำจ่ายเบี้ยยังชีพตรงถึงบ้าน
5.4 การจัดตั้งศูนย์ชราบาล เพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยร่วมกับวัดในพื้นที่
5.5 การสงเคราะห์ดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

6. นโยบายให้เป็นเมืองที่มีระเบียบวินัย
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
6.1 การจัดระเบียบสถานประกอบการร้านอาหารให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น ร้านอาหารที่มีการแสดงและส่งเสียงดังรบกวน
6.2 การจัดระเบียบป้ายให้เรียบร้อย สวยงามเหมาะสมไม่รกรุงรัง
6.3 การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบของทางเท้า
6.4 การปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นระเบียบสะดวกเรียบร้อยและปลอดภัย

7. นโยบายให้เป็นเมืองการศึกษาและมหาวิทยาลัย
การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ดีมีระบบเป็นมาตรฐาน เนื่องจากการศึกษาคือเครื่องมือที่รับประกันคุณภาพของประชาชนในสังคมหรือในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และเป็นกำลังสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
7.1 การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน
7.2 การสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ลงพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน  เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
7.3 การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
7.4 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
7.5 การสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
7.6 การส่งเสริมการเรียนการสอนในแขนงวิชาต่างๆ เช่น การกวดวิชาการเรียนรู้ด้านกีฬาและดนตรีของเด็กเยาวชนเป็นต้น
7.7 การสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท
7.8 การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยติดตั้งสัญญานอินเตอร์เน็ทให้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

8. นโยบายให้เป็นเมืองสตรีดีและเด่นในบทบาท
การเชิดชูในปรัชญาการส่งเสริมพัฒนาสตรีให้ได้รับการยกย่องและมีศักดิ์ศรีทัดเทียมชายอย่างเต็มภาคภูมิกับคำว่า “แม่โจ้เมืองสตรีสวย รวยน้ำใจ”
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ได้แก่
8.1 การส่งเสริมบทบาทของสตรีในด้านต่างๆ
8.2 การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของแม่บ้าน
8.3 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำของสตรี
8.4 การอบรมอาชีพต่างๆ แก่สตรี
8.5 การสนับสนุนกิจกรรมแต่งตัวดีมีบุคลิกภาพ
8.6 การส่งเสริมให้สตรีมีจิตใจอ่อนโยนงดงาม

9. นโยบายให้เป็นเมืองแห่งความสุข
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือการสร้างความสุขให้กับประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้ ได้แก่
9.1 การส่งเสริมการดำรงชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
9.2 การส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
9.3 การส่งเสริมให้สังคมมีการเอื้ออาทรต่อกัน
9.4 การยึดมั่นให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทั้งในสังคมและในองค์กร
9.5 การคำนึงว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีคุณค่าเหมือนกัน
9.6 การแบ่งปันน้ำใจ ยอมรับต่อสังคมที่มีการให้อภัย
9.7 การส่งเสริมและปกป้องคนดี  ให้ได้มีกำลังใจ
9.8 การเชิดชูคนดีและคนเก่ง
9.9 การมุ่งเน้นให้ ลด ละ เลิกอบายมุข
9.10 การช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10. นโยบายให้เป็นเมืองเกษตรกรรม
ด้วยพื้นฐานวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพดั่งเดิมที่สืบทอดมาแต่อดีต จึงสมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้  ได้แก่
10.1 การจัดระบบการส่งน้ำ ลำเหมือง คูคลองให้มีประสิทธิภาพไม่ตื้นเขิน  เพื่อรองรับ  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
10.2 การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเกษตร เช่น เรื่องเกี่ยวกับ ดิน  ปุ๋ย น้ำ
10.3 การส่งเสริมผลผลิตด้านการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช

11. นโยบายให้เป็นเมืองศาสนา และวัฒนธรรม
การอนุรักษ์จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองการทำนุบำรุงศาสนา ให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้  ได้แก่
11.1 การสนับสนุนให้มีการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น  โครงการอุ้ยสอนหลาน
11.2 การสนับสนุนส่งเสริมวัดทุกวัดในพื้นที่
11.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านให้ดำรงอยู่สืบไป
11.4 การอบรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในภาคฤดูร้อนของเด็กเยาวชน

12. นโยบายการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร
มุ่งเน้นให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกคน  บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกันโดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยคำว่า  “เทศบาลเป็นของประชาชน”
การดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนี้  ได้แก่
12.1 การให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและประทับใจ
12.2 การให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่แต่งกายดี  เรียบร้อยและมีมารยาทงดงาม
12.3 การพัฒนาพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยยกระดับให้มีความรู้ ทักษะความสามารถทัน ต่อวิทยาการ  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
12.4 การยึดแผนงานเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

13. นโยบายการปรับปรุงระบบน้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้และทั่วถึง  ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

14. นโยบายการจัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งสำหรับการซื้อขายสินค้าด้านเกษตร โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษ  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

    การกำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ดังกล่าวมาทั้งหมด เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานในระยะ 4 ปี  ให้เป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระผมได้พิจารณาเห็นว่า การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้เจริญก้าวหน้าตามนโยบายที่แถลงไว้นี้จะประสบความสำเร็จและบรรลุผลได้ ย่อมต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

    กระผมเชื่อมั่นและด้วยความตั้งใจในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เทศบาลเมืองแม่โจ้เจริญก้าวหน้าโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

    ขอขอบคุณ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 test

แชร์ให้เพื่อน: