ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

นโยบายผู้บริหาร


วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”  (“City of Life and Prosperity”)
นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง :  จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่ให้ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

1. ด้านการเศรษฐกิจ : สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แก้ไขปัญหาความยากจน
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
1.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุน
1.4 ส่งเสริมเกษตรครบวงจร เพื่อบริโภคและการส่งออก
1.5 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.6 พัฒนานวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
1.7 การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

2. ด้านสังคม : ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคงโดยใช้หลักศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
2.1 ส่งเสริมประชาชนกรมีสุขภาพดี
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และความมั่นคงในการทำงาน

3. ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและความปลอดภั
3.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.2 การส่งเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
3.3 การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และยั่งยืน
4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ
4.3 การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน

5. ด้านการบริหารจัดการ : ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรภาครัฐ มีขีดความสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ
5.1 การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
5.2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ
5.3 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
5.4 การสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
5.5 พัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
5.6 เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ


***************************************


วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”  (“City of Life and Prosperity”)
นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง :  จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่ให้ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่


1. ด้านการเศรษฐกิจ : สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แก้ไขปัญหาความยากจน
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
1.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุน
1.4 ส่งเสริมเกษตรครบวงจร เพื่อบริโภคและการส่งออก
1.5 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.6 พัฒนานวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
1.7 การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

2. ด้านสังคม : ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคงโดยใช้หลักศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
2.1 ส่งเสริมประชาชนกรมีสุขภาพดี
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และความมั่นคงในการทำงาน

3. ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและความปลอดภัย
3.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.2 การส่งเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
3.3 การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และยั่งยืน
4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ
4.3 การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน

5. ด้านการบริหารจัดการ : ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรภาครัฐ มีขีดความสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ
5.1 การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
5.2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ
5.3 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
5.4 การสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
5.5 พัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
5.6 เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ


***************************************

แชร์ให้เพื่อน: