ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  8  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน  26  แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสาตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ตัวชี้วัด
1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3.  จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และฉบับที่

แนวทางการพัฒนา
1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ตัวชี้วัด
1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด
1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)
4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
2.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค.
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัด
1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.  จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

5.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ตัวชี้วัด
1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
    
เป้าหมาย
เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล     
1.  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2.  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
3.  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
4.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรง จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
5.  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุข
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด
1.  จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
2.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
3.  มารดาและทารกได้รับการดูแล
4.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง
5.  จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า

เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน  ได้แก่  งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การจราจร งานสาธารณูปการ งานรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามัยของประชาชน การบริหารงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผังเมือง การควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ให้เหมาะสม  ตามบทบาทหน้าที่ที่เป็นของประชาคมท้องถิ่นด้วยการให้บริการที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของชุมชนและผู้รับบริการ ตามนโยบายของรัฐและกฎหมายกำหนด อีกทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาลได้  
             
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการด้านบริการที่ขยายตัวตามหลักการของการพัฒนาเมือง  และรับกับแผนงานพัฒนาตามแผนพัฒนาระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้การยินยอมและสมัครใจที่จะเข้าร่วมในการจัดการบริการร่วมกัน

ในการบริการจัดการภารกิจดังกล่าว เทศบาลจะปรับปรุงการจัดองค์การให้ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้งานด้านบริการและพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ


แชร์ให้เพื่อน: