ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
3 พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
4 พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
5 พรบ. เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
6 พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
7 พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
8 พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9 พรบ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
10 พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
11 พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
12 พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
13 พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
14 พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
15 พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
16 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
17 พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
18 พรบ. รายได้เทศบาล พ.ศ.2497
19 พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
20 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
21 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

แชร์ให้เพื่อน: