ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
3 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
4 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
5 พระราชบัญญัติ เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
6 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
7 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
8 พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
10 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
11 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
12 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
13 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
14 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
15 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
16 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
17 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
18 พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ.2497
19 พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
20 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
21 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
22 พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
23 พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
24 พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
25 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26 พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
27 พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
28 พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
29 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
30 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียดเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
31 พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558
32 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
33 พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.2520

แชร์ให้เพื่อน: