ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการมาตรฐานการให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองแม่โจ้
2 คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองแม่โจ้
3 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำลงธรรมเทศบาลเมืองแม่โจ้
5 คู่มือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เทศบาลเมืองแม่โจ้
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย เทศบาลเมืองแม่โจ้
8 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองแม่โจ้
9 คู่มือการปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนารายได้) เทศบาลเมืองแม่โจ้
10 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป,ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
11 คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
12 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: