ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการมาตรฐานการให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองแม่โจ้
2 คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองแม่โจ้
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองแม่โจ้
4 คู่มือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เทศบาลเมืองแม่โจ้
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่4 พ.ศ.2564
6 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองแม่โจ้
7 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป,ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
8 คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย เทศบาลเมืองแม่โจ้
10 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
11 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
12 การพิมพ์และเขียนหนังสือราชการ โดย สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
13 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง
15 คู่มือปฎิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
16 คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณกลาง
17 คู่มือการปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนารายได้) เทศบาลเมืองแม่โจ้
18 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
19 คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

แชร์ให้เพื่อน: