ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในก...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

อ่าน 4 ครั้ง

คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น  ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึ...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

อ่าน 8 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปนิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปนิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และ ประช...

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

อ่าน 11 ครั้ง

ตารางการออกประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สอบถามเพิ่มเติม 053-498-621 ต่อ 206 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

อ่าน 30 ครั้ง

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.

เนื่องด้วย วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการฝึกซ้อมแผน...

วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่าน 25 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในวันที่ 16 กันายนยน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดดังนี...

วันที่ 16 กันยายน 2563

อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน และ คณะกรมมการชุมชนในฝ่ายต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 19 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

????เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน และ คณะกรมมการชุมชนในฝ่ายต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 19 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 1 กันยายน 2563

อ่าน 49 ครั้ง

การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองแม่โจ้  ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป...

วันที่ 1 กันยายน 2563

อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 053-498-621 ต่อ 103 หรือ 104...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

อ่าน 21 ครั้ง

เลื่อนกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

เลื่อนกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ จากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ...

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

อ่าน 25 ครั้ง

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้

สอบถามเพิ่มเติม 053-498-621 เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

อ่าน 80 ครั้ง