ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำ...

วันที่ 17 กันยายน 2564

อ่าน 13 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต..

วันที่ 9 กันยายน 2564

อ่าน 9 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง มาตราการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้  มาตราการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตามเอก...

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

อ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ้่งปลูกสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ้่งปลูกสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกาศ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่าน 55 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564

เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อ่าน 76 ครั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงขอจำกัดจำนวนผู้ติดต่อราชการ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงขอจำกัดจำนวนผู้ติดต่อราชการ ภายในสำนัก...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

อ่าน 111 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก คำสั่งฉบับนี้ให้ยกเลิกคำสั...

วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่าน 67 ครั้ง

เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียน CM-CHANA ทุกคน ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้อง "ถูกคุมไว้สังเกต" 14 วัน

เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียน CM-CHANA ทุกคน ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้อง "ถูกคุมไว้สังเกต" 14 วัน ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด...

วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่าน 71 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 48/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติออก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 48/2564 เ...

วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่าน 62 ครั้ง