ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


หลักเกณฑ์

1. ผู้เสียชีวิตมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. ผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายที่มีคุณสมบัตรตามกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตร ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับรองอื่นตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

4. ผู้ที่รับผิดชอบในกาจัดการศพฯ ยื่นคำขอรับงินตามภูมิลำเนา ได้ที่ สนง.พมจ.ชม. ที่ว่าการอำเภอ, เทศบาล, อบต.

5. ยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร


เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับเงิน

1. สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ใบ

4. สำเนาบัตรสวัสดิการเห่งรัฐของผู้เสียชีวิต จำนวน1 ใบ (หากไม่มีต้องใช้หนังสือรับรอง)

5. สำเนาบัตรประชาขนของผู้ขอรับเงิน จำนวน 1 ใบ

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงิน จำนวน 1 ใบ

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงิน จำนวน 1 ใบ(บัญชีออทรัพย์ปกติเท่นั้นและเป็นบัญชีที่ใช้ปัจจุบัน)

8. สำเนาบัตรข้ราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับรองอื่น จำนวน 1 ใบ (กรณีให้การรับรอง)

หมายเหตุ

กรณีที่ต้องขอหนังสือรับรอง ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น

เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง***เอกสารของผู้สียชีวิตให้ผู้ขอรับเงินรับรองสำเนาแทน***

ใบคำร้องขอรับเงิน

1. แบบ ศผส.01

2. แบบ ศผส.02

3. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB corporate online

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-112716-17

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบ ศพส.01
2 แบบ ศพส.02
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ

แชร์ให้เพื่อน: