ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลแม่โจ้เป็นเทศบาลตำบลแม่โจ้ เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 15  หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,155 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 3 เมือง คือตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่ และตำบลหนองจ๊อม และประกอบด้วย 19 ชุมชน ดังนี้

ตำบลหนองหาร
  มีจำนวน 13 ชุมชน คือ
หมู่ที่  1  ชุมชนแม่เตาไห 1        
หมู่ที่  1  ชุมชนแม่เตาไห 2
หมู่ที่  2  ชุมชนป่าบง            
หมู่ที่  3  ชุมชนป่าขาม
หมู่ที่  3  ชุมชนห้วยเกี๋ยง        
หมู่ที่  4  ชุมชนแม่โจ้
หมู่ที่  5  ชุมชนสหกรณ์นิคม 1        
หมู่ที่  5  ชุมชนสหกรณ์นิคม 2
หมู่ที่  6  ชุมชนทุ่งป่าเก็ด        
หมู่ที่  9  ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย
หมู่ที่  10 ชุมชนเกษตรใหม่        
หมู่ที่  11 ชุมชนไร่สหกรณ์
หมู่ที่  12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่

ตำบลป่าไผ่  มีจำนวน  4  ชุมชน  คือ
หมู่ที่  5  ชุมชนแม่ดู่            
หมู่ที่  5  ชุมชนหนองทราย  
หมู่ที่  10  ชุมชนหลิ่งมื่น
หมู่ที่  13  ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว

ตำบลหนองจ๊อม  มีจำนวน  2  ชุมชน  คือ
หมู่ที่  4  ชุมชนแพะป่าห้า        
หมู่ที่  7  ชุมชนศรีสหกรณ์

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

ที่ตั้ง  
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ  11 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 (ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 19.46 ตารางกิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  หมู่ที่  7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้        ติดต่อกับ  หมู่ที่  4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ด้านทิศเหนือ

หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอสันทรายกับอำเภอแม่ริม ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอสันทรายกับอำเภอแม่ริมบรรจบกับแนวริมห้วยเตาไห ฝั่งเหนือ บริเวณพิกัด MA 985934

จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบริมห้วยเตาไห ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย กับเทศบาลตำบลหนองหาร ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ไปทางตะวันออกตรงคอสะพานเตาไหฝั่งเหนือ บริเวณพิกัด MA 991934 รวมระยะประมาณ 650 เมตร

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงตามแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทรายกับเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองส่งน้ำชลประทานแม่แฝก ฝั่งตะวันตก บริเวณพิกัด MA 998937 รวมระยะทางประมาณ 900 เมตร

ด้านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นทางเลียบริมคลองชลประทานแม่แฝกฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย กับเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงบริเวณริมคลองชลประทานแม่แฝกฝั่งตะวันตก เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย กับเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย บริเวณพิกัด MA 038888 รวมระยะประมาณ 9,000 เมตร   
     
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองส่งน้ำชลประทานเหมืองแม่แฝก ซอย 13 ฝั่งตะวันตกบรรจบกับริมน้ำเหมืองฮ่อ ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด NA 039879 รวมระยะประมาณ 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นทางตรงแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทรายกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่ริมลำเหมืองแม่ดู่ ฝั่งเหนือตรงจุดที่อยู่จากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1001 ตอนเชียงใหม่-สันทราย ตามแนวริมเหมืองแม่ดู่ฝั่งเหนือ 200 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด NA 049871 รวมระยะทางประมาณ 1,400 เมตร
    
ด้านทิศใต้
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นทางเลียบแบ่งเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เลียบริมเหมืองแม่ดู่ ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองจ๊อมกับตำบลป่าไผ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด NA 037862 รวมระยะประมาณ 2,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 7
 เป็นเส้นเลียบริมเหมืองแม่ดู่ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับลำเหมืองแม่ฮ่อ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ กับเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เลียบตามแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม (ป่าช้าบ้านท่าเกวียน) ไปทางลำเหมืองฮ่อทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 8 ตัดกับลำเหมืองฮ่อฝั่งใต้ ซึ่งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001 เชียงใหม่-พร้าวฟากตะวันออก บริเวณพิกัด NA 019862 รวมระยะประมาณ 2,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 8
 เป็นเส้นเลียบลำเหมืองฮ่อผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001เชียงใหม่-พร้าว ทางทิศตะวันตกเลียบเข้าแนวเขตหมู่บ้านแม่โจ้คันทรี 1 ผ่านเข้าโครงการหมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮาส์เลียบลำเหมืองห้วยตอง บริเวณซอย 12 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด NA 006854 บรรจบลำน้ำคาว (ลำเหมืองแก้ว) ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้กับเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอ สันทราย รวมระยะประมาณ 2,200 เมตร
    
ด้านทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบลำน้ำคาว (ลำเหมืองแก้ว) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทรายกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบลำน้ำคาวไปบรรจบแนวเขตแบ่งเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม บรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 10,000 เมตร

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปภายในชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญภายในชุมชนคือคลองชลประทาน ลำเหมืองแม่โจ้ ลำเหมืองร้องขี้ทูต

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองแม่โจ้ มี 3 ฤดู ตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย
1. ฤดูฝน โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเดือนพฤษภาคม จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ถึงกลางเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนไม่มากนักโดยมีฝนเป็นระยะๆ
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล จากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น ตอนบนของภาครวมถึงบริเวณเทือกเขาและยอดดอย 
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเริ่มปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 28 –30 องศาเซลเซียส


*****************************************

แชร์ให้เพื่อน: