ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้
3 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
4 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
5 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
6 แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
7 ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างลงสู่ต าแหน่ง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2561 ?
8 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ 2561- 2563) ของเทศบำลเมืองแม่โจ้
9 ประกาศเทศบาลเมืองแมโ่จ้ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ป ี (พ.ศ. 2561 - 2563)

แชร์ให้เพื่อน: