ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายธนวัฒน์ ปาขันธ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายประสงค์ ประดิษฐวนิช

รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางวิลาวัลย์ เรืองศิลป์

เลขาสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

เขต 1

นายธนวัฒน์ ปาขันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1

นางนันธิรา จันทร์สอน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1

นายธีระวัฒน์ ขุนนา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1

นายวีรชัย บุญทวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1

นายอภิชาติ เถาสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1

นายสุวัฒน์ สายเขียว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1

เขต 2

นายประสงค์ ประดิษฐวนิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2

นายอรุณ พาชี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2

นายวิรัตน์ สถา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2

นางเพลินจิตร์ ศรีทิ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2

นางยุพา ใหม่ตาคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2

นางสาวอ่อนแก้ว หม่อม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2

เขต 3

นายมนู เกี้ยว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3

นางวิลาวัลย์ เรืองศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3

นายศุภกร แสงแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3

นายจรัล จอมจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3

นางวิไล สายหยุด

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3

นายประสิทธิ์ ดาวเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3


แชร์ให้เพื่อน: