ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) ครั้งที่ 2 (1 เม.ษ. 64 - 20 ก.ย. 64)
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) ครั้งที่ 2 (1 เม.ษ. 64 - 20 ก.ย. 64)
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) ครั้งที่ 2 (1 เม.ษ. 64 - 20 ก.ย. 64)
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) ครั้งที่ 2 (1 เม.ษ. 64 - 20 ก.ย. 64)
5 ระเบียบเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2560
6 ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความเป็นธรรมด้านการบริหารงานบุุคคล
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ฉบับ

แชร์ให้เพื่อน: