ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
2 ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
3 ประกาศ เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองแม่โจ้ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564
4 ประกาศ นโยบายเสริมสร้างวัฒธรรมการเป็นกลางทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ประกาศ เจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต เทศบาลเมืองแม่โจ้ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
6 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลเมืองแม่โจ้ สุจริต โปร่งใส เมืองแม่โจ้ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ประกาศ เทศบาลเมืองแม่โจ้ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
8 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
12 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
13 ประกาศ มาตราการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: