ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในรอบปีที่ผ่านมา

1. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่โจ้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น  ไฟฟ้า  ถนน ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ สะพาน อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ทั้งใช้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ตลอดถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เช่น
1. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.50  เมตร ยาว  491  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  1,719  ตารางเมตร  (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยทวีจันทร์แมนชั่น)    หมู่ที่  10   ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ  625,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 18/2553  ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

2.  สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาว  220  เมตร  หนา   0.10  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า   880  ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทุ่งหมื่นน้อย ซอย 4 ซอยบ้านคุณอนันต์)  หมู่ที่  9  ตำบลหนองหาร   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ  334,000 บาท     สัญญาจ้างเลขที่ 10/2553 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2553

3.  โครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร  งบประมาณ  1,799,740  บาท  สัญญาจ้างเลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

4.  โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.50  เมตร ยาว  209  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  731  ตารางเมตร  พร้อมตีเส้นจราจร  (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงสอน)    หมู่ที่  5  ตำบลหนองหาร   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   งบประมาณ  389,500  บาท  สัญญาจ้างเลขที่ 12/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

5.  โครงการขยายถนน คสล.  ฝั่งซ้ายขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 - 2.50 เมตร ยาว 437 เมตร ฝั่งขวาขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,269 ตารางเมตร  (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งป่าเก็ด-ศูนย์ดับเพลิง โซน 2 )  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   งบประมาณ  1,760,000  บาท  สัญญาจ้างเลขที่ 13/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

6.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 39 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 2 บ่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองหลังสวนสุขภาพบ้านทุ่งป่าเก็ด) ต่อจากของ
เดิม หมู่ที่  6  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   งบประมาณ  142,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 14/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  103  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  309  ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอยบ้านแม่หมู)   หมู่ที่  9  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่    งบประมาณ  170,900  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 15/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

8.  โครงการขยายถนน คสล. ฝั่ซ้ายมือขนาดกว้างเฉลี่ย  2.00  เมตร ฝั่งขวามือขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว  551  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  1,869  ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน ซอยอู่สุรีย์รัตน์)   หมู่ที่  10  ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่    งบประมาณ  1,025,000  บาทสัญญาจ้างเลขที่ 16/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  2.50 – 3.50 เมตร  ยาว  97  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 291  ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง  0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 97 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยบ้านคุณประพิมพร  เดชทรงชัย)  หมู่ที่  7  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ  323,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 17/2553 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2553

10.  สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 1001 กม. 8 + 446 (สี่แยกทางไปวัดศรีสหกรณ์) หมู่ที่  5  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่โจ้  จำนวน  1  แห่ง   งบประมาณ  1,700,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 19/2553 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2553

11.  ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  19  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า   57  ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย  16  บ้านพัฒนาทรายแก้ว) หมู่ที่  13 ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่   ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน  1  แห่ง  งบประมาณ  29,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 11/2553 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2553

12.  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 116 คน  งบประมาณ  149,900 บาท  สัญญาจ้างเลขที่ 20/2553 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2553

13.  โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บริเวณสวนสุขภาพบ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่   งบประมาณ  2,600,000  บาทสัญญาจ้างเลขที่ 21/2553 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2553  

14.  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย (บริเวณบ่อพักขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้) งบประมาณ  2,980  บาท/เที่ยว สัญญาจ้างเลขที่ 22/2553 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2553  

15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านสล่าวาล  จันทร์สุภา) หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ  30,000  บาทสัญญาจ้างเลขที่ 23/2553 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2553  

16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.62 เมตรยาว 29 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองเลียบถนนหลังวัดแม่เตาไห) หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ  77,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 24/2553 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2553  

17.  สอบราคากรณีพิเศษจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนไม่เกิน 35 เที่ยว ๆ ละ 23,928 บาท งบประมาณ  837,480  บาทสัญญาจ้างเลขที่ 25/2553 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2553

18.  สอบราคากรณีพิเศษจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ  720,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2552

19.  สอบราคากรณีพิเศษจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ  1,536,000  บาทสัญญาจ้างเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2552

20.  ประกวดราคา e-auction  จ้างเหมาเอกชนขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ งบประมาณ  6,400,000  บาท สัญญาจ้างเลขที่  9/2553 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2552

21.  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน  123 คน  งบประมาณ  122,400  บาท สัญญาจ้างเลขที่ 8/2553 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2552


2. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ในด้านเศรษฐกิจเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มีการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ตลอดถึงธุรกิจในครัวเรือน  โดยให้การสนับสนุนในด้านเงินงบประมาณ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพ  การจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

1. ส่งเสริมโครงการหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นพอเพียงแก่การครองชีพ ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. รณรงค์ให้ราษฎรลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดตามแนวพระราชดำริ “กินอยู่อย่างพอเพียง”
3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ เช่น ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การแนะนำการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สวยงาม  สามารถขยายตลาดได้ทั้งในท้องถิ่น ระดับประเทศและต่างประเทศ
4. จัดตั้งกองทุนข้าวสาร
5. จัดตั้งกองทุนปุ๋ย
6. จัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นกองทุนหนุมนเวียนและเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มต่าง ๆ


3. การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
เทศบาลเมืองแม่โจ้   ได้ดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ได้แก่

1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์ทางด้านสาธารณะสุข เช่น วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ อสม.
3. โครงการรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์  และกามโรค
4. โครงการส่งเสริมคุ้มครองให้อาหารปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย
5. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด


4. การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
เทศบาลเมืองแม่โจ้  มีการดำเนินงานด้านทางการเมือง  การบริหาร  โดยการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย  โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. การฝึกอบรมการทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล  ผู้บริหาร
2. การจัดทำเวทีประชาคม เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3. จัดหา จัดซื้อ  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับเทศบาล
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งในระดับต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประชาชนมีการตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาททางการเมืองมากขึ้น
5. เข้าร่วมและจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
6. แต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการภาครัฐ เอกชน เป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันและขจัดการทุจริตในระบบราชการ และเพื่อเป็นการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
7. เผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทุกรายการของเทศบาลทางหนังสือพิมพ์ และสถานีวิทยุท้องถิ่นทุกโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขจัดปัญหาการทุจริตพระพฤติมิชอบในระบบราชการให้หมดสิ้นไป
8.  การรับ-เปิดซอง จัดทำ ณ สถานที่กลาง (ที่ทำการอำเภอสันทราย) เพื่อป้องกันการทุจริตและแสดงความโปร่งใสการบริหารงานของเทศบาล


5. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำโดยมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค  รวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
1. การขุดลอกลำน้ำ  ลำเหมือง  หนองน้ำ
2. การก่อสร้างพนังกั้นน้ำ
3. โครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ  


6. การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองแม่โจ้  มีการดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นตลอดจนถึงการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา  ดังนี้
1. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ตลอดถึงการจัดห้องวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์
2. ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ ในการจัดการประเพณีต่าง ๆ
3. จัดกิจกรรมงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา สนับสนุนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ท้องถิ่น เช่น แห่ไม้ค้ำ
4. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
5. จัดให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์การศึกษาโรงเรียนในเขต   เทศบาล  ฯลฯ

7. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเน้นให้เกิดความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่  ตลอดถึงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการดำเนินงานดังนี้
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสำนักงาน และพื้นที่ในเขตเทศบาล
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในด้านการกำจัดขยะ คัดแยก ขยะมูลฝอย ให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง หรือนำขยะที่สามารถนำแปรรูป (recycle) หรือที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งผลการดำเนินการปรากฏว่าลดปริมาณขยะลงได้
3. การเฝ้าระวังสารพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
4. รณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พิทักษ์ป่า และปลูกต้นไม้ทดแทนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำ ที่ดิน อย่างประหยัดและมีคุณค่าและยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรกรรม ฯลฯ


8. การดำเนินงานด้านสังคม
เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ดำเนินงานทางด้านสังคม โดยการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐานและให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังด้อยโอกาส เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  ตลอดจนให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โดยมีการดำเนินงานดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณในการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และความรุนแรงดำเนินการตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/เสพยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3. ปัญหาเรื่องขยะซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่เทศบาลได้เล็งเห็นแล้วว่า ควรหาวิธีการกำจัดขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเทศบาลได้ศึกษาโครงการหลาย ๆ โครงการเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
4. ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัย เช่นวาตภัย  อุทกภัย
5. จัดสวัสดิการและงบประมาณช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้    ผู้พิการ
6. จัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. การแก้ไขปัญหาความยากน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หมด ซึ่งเทศบาลจะพยายาม
แก้ไขปัญหานี้ต่อไป เช่น โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอย่างต่อเนื่อง  โครงการหนึ่งเมือง หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการสำรวจ (จปฐ) เพื่อจะได้สำรวจคนที่มีรายได้น้อยและจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

*****************************************************

แชร์ให้เพื่อน: