ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

  • วันที่ 30 กันยายน 2562
  • อ่าน 346 ครั้ง

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครจ้างงานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนวันหยุดราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.08914/ว.569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุก ที่ มท.0816.3/ว.3326 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อสร้างรายได้และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

#รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: