ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
  • อ่าน 357 ครั้ง

ตามที่ประธานกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองตลอดจนเป็นตัวแทนประชาชน
ในชุมชน
ในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ
ในวันอาทิตย์ที่  16 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้


ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 20 ของระเบียบเทศบาลเมืองแม่โจ้
ว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561  ได้แก่

1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2545)

2. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ย้ายเข้าก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563)
หรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้กรณีดังกล่าวจะต้องมีคณะกรรมการชุมชน (รักษาการ)
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นผู้รับรองตามแบบรับรอง (ขอรับได้ที่ประธานชุมชน) ว่าเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นจริง

3. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

4. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายใน 9 วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้
เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น กรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้งมีสิทธิให้ลงคะแนนเลือกเพียงแห่งเดียว

6. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดแม้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเลือกตั้งใดก็ตามถ้าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และไม่ดำเนินการขอเพิ่มชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะใช้สิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้

7. การยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ? ถอนชื่อ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 10  สิงหาคม 2563
ณ  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-498621  ต่อ 555 ,604


**ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นประธานกรรมการชุมชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ในรายการเอกสารดาวน์โหลดลำดับที่ 4


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: