ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ "แม่โจ้โมเดล" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู และเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 386 ครั้ง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ "แม่โจ้โมเดล" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู และเทศบาลเมืองแม่โจ้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นาย สว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสันป่าเลียง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในวันนี้มีการบรรยายในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลแบบครบวงจร โดยทีมวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้คือคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปขยายผลในการอบรมครั้งนี้สู่ชุมชนต่อไป จากความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ UNEP สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ การจัดการขยะมูลฝอยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตามแนวทาง การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) และหลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle รวมทั้งพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ และการพัฒนาแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีแนวทาง นโยบาย และแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีการกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้แนวทาง นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: