ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู และเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 430 ครั้ง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 จัดขึ้นภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดมความคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และร่วมกันสรรหาวิธีการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและร่วมกันสรรหาวิธีการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม ระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 200 หน่วยงานผ่านการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้มีความเข้มแข็ง ความพร้อม และความสนใจที่จะนำวิธีการ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสำเร็จของเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรผ่านการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การขนส่ง และค้าขาย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทำให้ในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จากการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เอง ได้ส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาในปีพ.ศ.2561มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มากถึง6 แสนตัน ซึ่งขยะเหล่านี้ได้ถูกกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ การเผา และในจำนวนดังกล่าว มีขยะไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ ถึงประมาณ4 หมื่นตันต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่เอง ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ให้ความสำคัญโดยเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่แบบครบวงจร

ขึ้นต่อมาเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ 2560ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงพื้นที่ศึกษา สำรวจ เก็บข้อมูล ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ในด้านการกำจัดขยะชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่ 2 ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และเดือนธันวาคม 2560 และได้คัดเลือกเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้ต้นแบบจากการคัดเลือกอปททั้งหมด210แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นำไปสู่การพัฒนาแนวทางและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เพื่อให้ ?แม่โจ้โมเดล? เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆต่อไป

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/840991?fbclid=IwAR1jzR1se7iwT92UmVDNeifJjBHpC_SPpwudBI460N34DBSfTUjRSB2D_Uo

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: