ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ? 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ 2562 (ประชุมครั้งที่ 2)

  • วันที่ 3 มกราคม 2563
  • อ่าน 270 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นำโดย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ? 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ 2562 (ประชุมครั้งที่ 2) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สรุปชุมชนได้โครงการเพื่อจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) และการพิจารณาโครงการต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง ด้วยดี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: