ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

  • วันที่ 10 มีนาคม 2564
  • อ่าน 35 ครั้ง

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564
ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท
การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
2. ชุมชน องค์กร
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน 
โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย
1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน 
   (ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ) 
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 - 5 นาที)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th 
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 วงเล็บมุมซอง ?การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย?
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
0 2242 5900 ต่อ 5491 ? 5 
www.parliament.go.th/innovation
https://drive.google.com/.../1DaFQiaQoZZ4RU6Yz8DCAECB6Mib...
#นวัตกรรมประชาธิปไตย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: