นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 584 คน
สถิติเดือนนี้ 18491 คน
สถิติปีนี้ 191143 คน
สถิติทั้งหมด 1097292 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
นโยบายผู้บริหาร
 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”  (“City of Life and Prosperity”)
นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง :  จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่ให้ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่


1. ด้านการเศรษฐกิจ : สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แก้ไขปัญหาความยากจน
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
1.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุน
1.4 ส่งเสริมเกษตรครบวงจร เพื่อบริโภคและการส่งออก
1.5 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.6 พัฒนานวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
1.7 การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

2. ด้านสังคม : ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคงโดยใช้หลักศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
2.1 ส่งเสริมประชาชนกรมีสุขภาพดี
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และความมั่นคงในการทำงาน

3. ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและความปลอดภัย
3.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.2 การส่งเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
3.3 การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และยั่งยืน
4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ
4.3 การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน

5. ด้านการบริหารจัดการ : ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรภาครัฐ มีขีดความสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ
5.1 การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
5.2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ
5.3 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
5.4 การสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
5.5 พัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
5.6 เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ


***************************************