ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566

  • วันที่ 29 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 121 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมได้พูดคุยกับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในโครงการได้มีการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ สู่ความเป็นผู้นำ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและสังคม ร่วมถึง บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาชุมชน โดย นายวัลลภ อภิชาตโยธิน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึก่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ และในเวลาต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์ และนันทนาการ พร้อมทั้ง การอภิปรายกลุ่ม โดย วิทยากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
และในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน ได้แก้
- ฐานการเรียนรู้ สมุนไฟร ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรายแก้ว โดยวิทยากร นางอนงราฎ ไชยซาววงค์
- ฐานการเรียนรู้ หลักธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม พัฒนาตนและสังคม ณ วัดแม่แก้ดน้อย ได้รับความเมตตาวิทยากร พระครูวิสาลจริยคุณ
- ฐานการเรียนรู้ แม่โจ้เมืองสีเขียว MAEJO GREEN CITY การจัดการขยะครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ณ วิสาหกิจชุมชนแม่ดู่ วิทยากร โดย นายวิโรจน์ แก้วโม่ง นางเพลินจิตร์ ศรีทอ และ นายสำเภาจิตมั่น
พร้อมสรุปถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 ฐาน
*************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: